top of page
albertgasserveis

albert gas arquitectura – Arquitecte tècnic a L’Ametlla de Mar

albert gas arquitectura, amb presència a L’Ametlla de Mar, és un destacat despatx especialitzat en arquitectura tècnica i rehabilitació, amb una dedicació fervorosa pel nostre camp d'activitat. Amb una experiència notable en el sector de la construcció, conformem un grup altament dinàmic amb l'objectiu preeminent d'escoltar les necessitats dels nostres clients i d'innovar de manera incessant, integrant noves tècniques i materials als nostres projectes.

 

L'arrelament del nostre despatx d'arquitectura tècnica a Tortosa es remunta a l'any 2019, un període de desafiaments que ens va impulsar a desenvolupar la nostra feina en resposta a la creixent demanda dels nostres clients de donar als seus projectes i direccions d'execució de l'obra un valor afegit de qualitat. A la nostra empresa, posem un èmfasi especial en proporcionar un control meticulós dels costos de construcció i minimitzar les repercussions en la fase de postvenda.

 

La nostra especialització es focalitza en la participació integral en tot el cicle immobiliari, des de la col·laboració inicial amb el promotor fins a l'entrega final. Acompanyem els nostres clients amb un ventall complet de serveis, intervenint activament en totes les fases del projecte. La nostra missió és assegurar la qualitat, eficiència i satisfacció del client en cada etapa del procés constructiu.

Què t’ofereix el nostre despatx d’arquitectura tècnica L’Ametlla de Mar?

El nostre despatx d'arquitectura tècnica amb presència a L'Ametlla de Mar destaca per diverses característiques que ofereixen un valor distintiu als nostres clients:

•    Especialització Integral: Amb una especialització marcada en àrees com la rehabilitació, la restauració, les obres monumentals i els projectes de nova construcció, oferim una extensa experiència i coneixements consolidats en la concepció i implementació d'edificis de diversa envergadura.

•    Gestió Patrimonial: Dirigim el patrimoni dels nostres clients amb l'objectiu de preservar-lo i atorgar-li un valor equitatiu, assegurant una gestió sostenible i responsable dels recursos.

•    Implementació Hàbil de Projectes: Transformem amb habilitat els projectes en realitat, superant els desafiaments inherents a la construcció mitjançant solucions creatives i eficients.

•    Excel·lència en Arquitectura i Construcció: Vetllem per assegurar que cada projecte d'arquitectura i construcció es desenvolupi amb una excel·lència incontestable, adaptant-nos a les particularitats úniques de cada obra.

•    Gestió Rigorosa: Assegurem el compliment meticulós dels terminis i els costos establerts per a les obres, mantenint un alt nivell de professionalisme i confiança en la nostra execució.
 

Quins serveis pot proporcionar el nostre equip d'arquitectes tècnics a L'Ametlla de Mar?

Després de la nostra primera sessió amb el client per comprendre les seves intencions, iniciem la fase de desenvolupament de tota la documentació tècnica, assegurant la conformitat amb la normativa actual. Subsegüentment, procedim amb els procediments administratius davant les diverses autoritats (Generalitat, Oficina d'Habitatge, Ajuntaments, etc.) per obtenir les autoritzacions pertinents.

• Rehabilitació de façanes i administració de subvencions.
Intervencions en tot tipus de façanes, tant catalogades com no catalogades.

• Projectes de legalització.
Ajustament normatiu per a obres realitzades sense la corresponent llicència prèvia.

• Reformes i ampliacions.
Projectes de reforma completa, parcial o ampliació d’habitatges i/o locals.

• Canvi d'ús i subdivisions.
Adaptació de locals a habitatges i subdivisió d'habitatges, seguint sempre les normatives vigents.

• Gestió d'obertura d'activitats.
Autoritzacions i tràmits per iniciar qualsevol tipus d'activitat.

Certificats i Informes: Per a diversos procediments, com la compravenda d'una propietat, lloguer o regularització, és essencial un document redactat per un professional competent. Ens encarreguem de recopilar les dades necessàries per redactar el document, ajustant-nos a les especificitats de cada tràmit.

• Certificats d'habitabilitat.
Gestió de certificats d'habitabilitat per a primera i segona ocupació.

• Inspecció tècnica de l'edifici (ITE).
Certificats d'aptitud per a edificis unifamiliars i plurifamiliars.

• Taxacions d'edificis.
Valoració econòmica d'habitatges i edificis existents.

• Certificats d'eficiència energètica.
Gestió de certificats d'eficiència energètica per a habitatges i/o locals.

• Informes de Patrimoni.
En cas d'edificis catalogats, redacció i tramitació de l'Informe Previ de Patrimoni.

Gestió Integral de Projecte: Per facilitar i assegurar una execució precisa d'un projecte, una gestió eficient és indispensable. Ens encarreguem del seguiment, la planificació i la presa de decisions des de l'inici de la redacció del projecte fins a la lliurament final de l'obra.

• Direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i project management.
Coordinació de totes les fases del projecte i de l'obra.

• Coordinació de seguretat i salut.
Supervisió en fase d’obra de l'aplicació de mesures de seguretat i salut, tant col·lectives com individuals.

• Gestió de la fase postvenda.
Interacció amb els nous propietaris i control de la fase de revisió.

 

Quins son els honoraris del nostre despatx d'arquitectura tècnica a L’Ametlla de Mar?

En el procés de determinació de les tarifes, els professionals de l'arquitectura tècnica han d'analitzar amb precisió les diverses responsabilitats inherents, quantificar el temps dedicat a cadascuna, avaluant els costos directes, indirectes i les despeses generals associades a l'exercici de la professió.

albert gas arquitectura, amb seu física a Tortosa, presenta una proposta tarifària sofisticada i meticulosa per a la clientela de les Terres de l'Ebre. Aquesta proposta garanteix als clients l'obtenció de serveis d'excel·lència de la part d'Albert Gas Arquitectura, eliminant qualsevol inquietud vinculada a consideracions econòmiques o tècniques relacionades amb les activitats del despatx.
 

Què he de fer per contractar els serveis d’ albert gas arquitectura?

Per col·laborar amb els nostres professionals, et convidem a iniciar el procés de contacte a través de la nostra plataforma web https://www.agasarquitectura.com/. La totalitat de les dades de contacte, incloent-hi adreça de correu electrònic i número de telèfon, es troben disposades a la secció de contacte.

Un cop formalitzat el primer acord contractual i definit l'encàrrec proposat, coordinarem una visita a l'immoble amb l'objectiu de precisar amb detall l'abast de les intervencions. A partir d'aquest punt, elaborarem un pressupost detallat dels honoraris associats als serveis planificats. Amb l'aprovació del client, s'iniciarà la col·laboració conjunta.
 

Com puc sol·licitar un pressupost de serveis d’arquitectura tècnica a L’Ametlla de Mar?

A través del correu electrònic agascugat@gmail.com o trucant al 630810759.

 

A albert gas arquitectura, estem compromesos a escoltar i comprendre les necessitats i projectes del client. Amb aquesta informació, serem capaços de proporcionar una estimació personalitzada de costos, sense cap obligació per part del sol·licitant.

bottom of page