top of page
albertgasserveis

albert gas arquitectura – arquitecte tècnic a tortosa

Albert Gas Arquitectura Tècnica a Tortosa. Ens presentem com un estudi d'arquitectura tècnica i rehabilitació, amb una gran passió pel nostre treball. Amb una experiència de més de cinc anys en el camp de l'edificació, ens dediquem a crear espais que reflecteixin la teva personalitat i satisfacin les teves necessitats. Amb una passió inquebrantable per la nostra feina, ens embarquem en cada projecte amb entusiasme i dedicació.

El nostre despatx d’arquitectura tècnica a Tortosa va ser fundat l'any 2019, en un context ple de reptes, vam decidir llançar-nos a l'aventura. Vam néixer com a estudi d'arquitectura tècnica a Tortosa, amb la determinació de convertir els projectes en realitats tangibles. 
Amb despatx professional a Tortosa i Barcelona, el nostre equip d'arquitectes tècnics està altament qualificat per acompanyar-te en totes les fases del teu projecte, des de la conceptualització fins a la seva execució final. Ens dediquem a comprendre les teves necessitats i oferir-te solucions creatives i eficients que s'adaptin al teu pressupost i al teu estil.

Què t’ofereix el nostre equip d’arquitectes tècnics a Tortosa?

1) Aportem un coneixement especialitzat en diverses categories d'intervencions com rehabilitacions, restauracions, obres monumentals i noves construccions, gràcies a la nostra experiència i estudis en edificis de diferents dimensions, des de blocs d'habitatges fins a edificis monumentals i equipaments.

 

2) Administrem el patrimoni dels clients per atorgar un just valor a la recuperació patrimonial.

 

3) Convertim els projectes en realitat mitjançant la resolució de desafiaments inherents a la construcció.

 

4) Assegurem que l'arquitectura i la construcció es realitzen amb excel·lència, garantint un nivell de confiança apropiat segons les característiques de cada obra.

 

5) Assegurem el compliment en quant a termini i cost de les obres.

Quins serveis ofereix el nostre equip d’arquitectes tècnics a Tortosa?

Projectes i llicències: Després d'un primer contacte amb el client, amb l'objectiu de conèixer i comprendre les seves propostes, procedim a la redacció de tota la documentació tècnica, assegurant el compliment de la normativa actual. A continuació, iniciem el procediment davant les diferents administracions (Generalitat, Oficina d'Habitatge, Ajuntaments, etc.) per a l'obtenció de la corresponent llicència.

 

 • Rehabilitació de façanes i gestió de subvencions

Actuacions en tota mena de façanes, catalogades o no.

 

 • Projectes de legalització

Legalització d'obres realitzades sense llicència prèvia.

 

 • Reformes

Reformes integrals o parcials d'habitatges i/o locals

 

 • Canvi d'ús i segregacions

Adequació de local a habitatge i segregació d'habitatges, respectant totes les normatives.

 

 • Gestió d'obertura d'activitats

Llicències i gestions per a poder iniciar tot tipus d'activitats.

 

Certificats I informes: Per a la realització de determinats tràmits com la compravenda d'un immoble, lloguer o legalització és necessari un document redactat per un tècnic competent. Nosaltres ens encarreguem de la presa de les dades necessàries per a redactar el document, segons les exigències de cada tràmit.

 

 • Cèdules d'habitabilitat

Tramitació de cèdules d'habitabilitat de primera i segona ocupació.

 

 • Inspecció tècnica de l'edifici (ITE)

Certificats d'aptitud d'edificis unifamiliars i plurifamiliars.

 

 • Taxacions d'edificacions

Valoració econòmica d'habitatges i edificis existents.

 

 • Certificats d'eficiència energètica

Tramitació de certificats d'eficiència energètica d'habitatges i/o locals.

 

 • Informes de Patrimoni

En cas d'edificis catalogats, redacció i tramitació de l'Informe Previ de Patrimoni.

 

Gestió integral de projecte: Per a facilitar i garantir la correcta execució d'un projecte, és necessària una bona gestió. Ens encarreguem de realitzar el seguiment, la planificació i la presa de decisions des de l'inici de la redacció del projecte, durant l'execució de l'obra i en la fase de final d'obra, fins al lliurament de l'obra.

 

 • Direcció d'obra i direcció d'execució d'obra

Coordinació de totes les fases del projecte i de l'obra.

 

 • Coordinació de seguretat i salut

Control de l'aplicació de les mesures de seguretat i salut, tant col·lectives com individuals.

 

 • Gestió de fase postvenda

Tracte amb els nous propietaris i control de la fase de repassos.

Quins son els honoraris del nostre despatx d’arquitectes tècnics a Tortosa?

Tradicionalment l’exercici de les professions liberals estava regulat i es disposava d’unes tarifes d’honoraris en les quals s’establia l’import mínim a cobrar en cadascuna de les activitats de les quals el professional liberal tenia atribucions.

 

Aquesta circumstància comportava que molts professionals no realitzessin un càlcul dels costos econòmics del seus treballs i que la seva proposta d’honoraris fos calculada segons aquesta tarifa d’honoraris. Això va canviar amb la liberalització de les professions i des d’aleshores aquestes s’exerceixen en règim de lliure competència. Aquesta liberalització es va iniciar amb l’aparició de Tècnic de la Llei 7/1997, de 14 d’abril, sobre mesures liberalitzadores en matèria de sòl i de col·legis professionals. L’aplicació d’aquesta Llei va comportar la derogació del Reial Decret 314/1979, de 19 de gener, que establia les tarifes d’honoraris dels aparelladors i arquitectes tècnics en treballs de la seva professió.

 

Com a substitució de la tarifa d’honoraris es va aprovar un barem orientatiu d’honoraris que també va haver de ser derogat posteriorment de conformitat amb els criteris de la Comissió Europa. El darrer barem orientatiu d’honoraris va ser elaborat pel Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya l’any 2002, el qual va ser derogat el 21 de gener de 2005, en compliment de l’acord pres per l’Assemblea General del Consejo General de la Arquitectura Tècnica de España amb data 27 de novembre de 2004.

 

Des d’aleshores els arquitectes tècnics o les societats professionals en què participen tenen l’obligació d’informar el client des de l’inici de la seva missió, indicant amb el màxim detall els serveis que es prestarà i acordant-ne la remuneració econòmica que es pretén percebre a canvi. L’oferta de serveis i la fixació de la remuneració econòmica estan subjectes a la Llei 3/1991 de competència deslleial i a la Llei 15/2007 de defensa de la competència, que prescriuen que el vincle contractual entre els professionals i els seus clients s’estableixi d’acord amb la lliure voluntat d’ambdues parts.

 

És obvi i preferible que aquest acord sigui per escrit i amb el vistiplau de les dues parts. Un document pot ser llegit a posteriori i en cas de discrepàncies pot ser interpretat per un tercer. Un dels mitjans més habituals per informar el client és la presentació d’una proposta d’honoraris. Això obliga a què l’autor de la proposta econòmica faci un càlcul dels costos i determini el benefici per a cada encàrrec.

 

Per calcular els costos s’ha de conèixer les diferents tasques que s’han de realitzar en el desenvolupament del treball objecte de l’encàrrec, estimar-ne el temps de dedicació per cadascuna, així com els costos directes, els indirectes i les despeses generals que comporta l’exercici de l’activitat, com poden ser: les despeses de despatx, personal, amortitzacions d’equips informàtics, col·legiació, assegurances, temps dedicat a activitats que no són directament productives però necessàries com la formació, realització de pressupostos, tasques comercials, etc…

 

Degut a la present situació econòmica on la variació interanual de l’índex de preus al consum té una tendència creixent any rere any a diferencia de l’estabilitat en els salaris, des d’albert gas arquitectura, al tenir despatx físic a Tortosa, podem oferir una proposta d’honoraris molt ajustada per als nostres clients de les Terres de l’Ebre sense risc de temeritat econòmica ni tècnica per al nostre despatx a la vegada que  els nostres clients obtenen una notòria satisfacció per la prestació de qualitat dels nostres serveis.

Quins son els passos a seguir per treballar junts?

Contacta amb nosaltres i els nostres arquitectes tècnics a través de la nostra pàgina web https://www.agasarquitectura.com/ , a l’apartat de contacte trobaràs el nostre correu electrònic i telèfon.

 

Un cop haguem establert el primer contracte i veure de que es tracta el possible encàrrec, concretarem una visita a l’edifici per determinar l’abast de les feines. A continuació, realitzarem un pressupost dels honoraris dels serveis a realitzar. Un cop s’hagi acceptat per part del client, començarem a treballar conjuntament.

Com puc sol·licitar un pressupost d’arquitectes tècnics a Tortosa?

A través del nostre correu electrònic: agascugat@gmail.com o trucant directament al telèfon 630810759, explica’ns el teu projecte o encàrrec i obtindràs un pressupost ajustat sense compromís.

bottom of page