top of page
canvi d'us albert gas

albert gas arquitectura - canvi d’ús de local comercial / oficines a habitatge a sant carles de la ràpita

Albert Gas Arquitectura posa a la teva disposició el servei especialitzat de canvi d’ús de locals comercials o oficines en habitatges a Sant Carles de la Ràpita.

En un context on els preus dels habitatges són significativament alts i la trobada d'espais residencials és un repte, moltes persones contemplen la opció de convertir locals comercials en habitatges. Aquesta alternativa resulta atractiva per la relativa assequibilitat dels locals comercials i la seva adaptabilitat a reformes. No obstant això, cal destacar que aquesta transformació no és viable per a tots els locals, i és de vital importància consultar amb professionals de l'arquitectura per assegurar-se que es compleixen els requisits normatius i tècnics pertinents.

Estem aquí per ajudar-te en aquest procés. Si us plau, no dubtis a sol·licitar el pressupost per al canvi d'ús de local comercial/oficines a habitatge a Sant Carles de la Ràpita, sense cap compromís.

Com puc determinar la viabilitat de convertir el meu local comercial en un habitatge a Sant Carles de la Ràpita?

Quan un client expressa la intenció de realitzar un canvi d'ús de local a habitatge, el procés inicial implica una minuciosa revisió de la viabilitat d'aquesta transformació, amb un enfocament específic en consideracions arquitectòniques clau.

En una primera instància, és de rigor analitzar la densitat màxima de l'edifici on es troba el local comercial. Aquesta densitat delimita el nombre d'unitats permeses en l'edifici, així com la seva tipologia. Pel que fa als habitatges, el nombre d'unitats no pot excedir el resultat de dividir la superfície construïda total de l'edifici entre 80 metres quadrats.

Un cop confirmada la factibilitat basada en la densitat, el procés prossegueix assegurant que el futur habitatge compleixi amb criteris arquitectònics essencials. Això implica garantir una sortida de fums adequada fins a la coberta de l'edifici, una ventilació natural suficient i una longitud de façana adequada a l'exterior, excloent patis de ventilació.

A més, és crític tenir en compte els estàndards d'habitabilitat per al futur habitatge, assegurant-se que compleixin amb les disposicions establertes pel Decret 141/2012 sobre les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Aquest enfocament proporciona una guia integral i específica dins del marc de l'arquitectura per avaluar amb precisió la possibilitat de dur a terme amb èxit la desitjada transformació d'ús.

Quins requisits ha de complir el nou habitatge a Sant Carles de la Ràpita?

  • L'accés a l'habitatge ha de ser realitzat a través d'un espai públic, una àrea comuna o una zona annexa, amb una entrada uniforme.

  • La superfície útil ha de ser igual o superior a 36 metres quadrats.

  • L'habitatge ha de comptar, com a mínim, amb una sala d'estar-menjador, un bany i una cuina. Si l'estada es configura com un únic espai, aquest ha de permetre la subdivisió per a una habitació de 8 metres quadrats, sense comprometre els requisits de la sala d'estar o l'habitació.

  • En el cas d'un habitatge de planta única, s'ha de garantir l'accessibilitat als següents àmbits: entrada, bany, cuina, zona d'ús comú i una habitació.

  • La porta d'accés i els espais accessibles han de tenir una amplada de 80 centímetres.

  • Els passadissos entre els espais accessibles han de presentar una amplada mínima de 1 metre, i abans i després de cada porta ha de ser possible inscriure un cercle de 1,20 metres de diàmetre.

  • Les portes dels espais no accessibles han de comptar amb una amplada mínima de 70 centímetres.

  • Les escales internes de l'habitatge han de tenir una amplada mínima de 90 centímetres, mentre que l'altura de les baranes (que no són escalables) ha de ser d'almenys 90 centímetres.

  • L'altura lliure mínima ha de ser de 2,50 metres (en alguns casos, podria ser de 2,40 metres).

No obstant això, és crucial destacar que aquests són només algunes de les directrius més importants i que existeixen molts altres requisits i consideracions que han de ser tinguts en compte en aquest procés. La comprensió completa i la implementació efectiva de tots els requisits normatius i pràctiques arquitectòniques pertinents són essencials per assegurar que el nou habitatge compleixi amb tots els estàndards d’habitabilitat, qualitat i seguretat necessaris. Així, és altament recomanable consultar amb professionals de l'arquitectura i assegurar-se que totes les necessitats legals i estructurals siguin satisfetes amb la màxima precisió.

Per on he de començar si vull convertir el meu local en un habitatge a Sant Carles de la Ràpita?

La transformació d'un local a habitatge és un procés complex que implica la consideració de diverses etapes i requeriments tècnics. Inicialment, és imperatiu sol·licitar un informe urbanístic per determinar la idoneïtat del canvi d'ús per a l'immoble en qüestió. En cas que aquest informe indiqui la viabilitat del projecte, el següent pas crític és contractar un professional tècnic d'edificació per a l'elaboració del projecte de canvi d'ús.

Aquest projecte ha de complir amb una sèrie de requisits específics, que inclouen aspectes com l'alçada mínima, l'accessibilitat i la seguretat. Una vegada aprovat el projecte, cal gestionar la sol·licitud de la corresponent llicència de canvi d'ús davant de l'ajuntament local. En situacions de controvèrsia o desacord, és de vital importància disposar d'un document oficial amb el segell de l'ajuntament que detalli clarament els termes del canvi d'ús, així com d'un informe d'urbanisme favorable. Aquesta documentació és fonamental per abordar possibles disputes i assegurar una transició legal i eficient del local a habitatge, tot respectant els màxims estàndards arquitectònics.

Quins passos cal seguir per sol·licitar la llicència de canvi d'ús a l'Ajuntament a Sant Carles de la Ràpita?

Després d'obtenir l'aprovació per iniciar el tràmit de canvi d'ús, és essencial contractar un professional tècnic d'edificació per dirigir aquest procés. Les gestions pertinents inclouen la formalització de la sol·licitud de la llicència de canvi d'ús i la llicència d'obres. En aquest context, la sol·licitud de la llicència de canvi d'ús requereix l'acompanyament de l'informe d'urbanisme prèviament esmentat.

La llicència d'obres, concedida per l'Ajuntament, implica el pagament de taxes específiques. Amb la concessió de la llicència d'obres, es pot iniciar el desplegament pràctic dels treballs necessaris. Aquesta seqüència meticulosa de passos assegura la conformitat amb els requisits legals i tècnics, assegurant una execució coherent del canvi d'ús en estricte compliment amb les normatives vigents.

Quines diligències cal dur a terme un cop finalitzades les obres de canvi d’ús a Sant Carles de la Ràpita?

Després de concloure les obres, emergeixen una sèrie de procediments essencials per tal de regularitzar l'habitatge. És imperatiu que l'arquitecte tècnic emeti un informe de final d'obra i sol·liciti la llicència de primera ocupació. Simultàniament, l'Ajuntament ha d'expedir la cèdula d'habitabilitat, confirmant així la conformitat de l'habitatge com a espai habitable oficialment reconegut. A través d'aquesta tramitació, l'habitatge obté el seu registre oficial.

Com a darrer pas, es fa imprescindible formalitzar l'escriptura de l'habitatge mitjançant l'actuació d'un notari. Aquesta seqüència de procediments assegura la plena conformitat amb les disposicions legals i tècniques, consolidant la condició d'habitabilitat de l'espai de manera conforme amb les normatives vigents.

És viable convertir qualsevol local en habitatge a Sant Carles de la Ràpita?

No, aquesta possibilitat està condicionada pel compliment escrupolós dels requisits prèviament establerts. En cas que el local comercial no compleixi amb aquests criteris essencials, la conversió a habitatge no serà viable. Aquestes normatives són de vital importància per assegurar que l'habitatge resulti en un entorn segur, confortable i en consonància amb les disposicions d'habitabilitat que regeixen l'àmbit arquitectònic.

bottom of page