top of page
canvi d'us albert gas

albert gas arquitectura - canvi d’ús de local comercial oficines a habitatge a Tortosa

A Albert Gas Arquitectura, oferim el servei de canvi d’ús de local comercial/oficines a habitatge a Tortosa.  

 

Avui en dia, molta gent es planteja convertir un local en un habitatge. Això és perquè els preus dels habitatges estan molt alts i és difícil trobar un lloc per viure. Els locals comercials són una opció interessant perquè solen ser més barats i són fàcils de reformar. Però no tots els locals poden convertir-se en habitatges. És important consultar amb un professional per assegurar-te que compleixes tots els requisits.

 

No dubti en demanar el seu pressupost de canvi d’ús de local comercial/oficines a habitatge a Tortosa sense compromís.

Com sé si puc canviar l’ús del meu local comercial a habitatge a Tortosa?

Quan un client vol fer un canvi d'ús de local a habitatge primer s'ha de comprovar si aquest canvi és possible, tenint en quanta uns determinats aspectes.
Primerament, s'ha de comprovar la densitat màxima de l'edifici, on es troba el local comercial. Aquesta densitat ens indica el nombre d'entitats permeses en l'edifici en qüestió i la seva tipologia. En el cas d'habitatges, el nombre d'habitatges no podrà ser superior al resultat de dividir la superfície construïda total de l'edifici entre 80 m².
Una vegada comprovat que la densitat permet la creació d'un nou habitatge, el següent pas és tenir en compte que el futur habitatge haurà de tenir una sortida de fums fins a la coberta de l'edifici, la suficient ventilació natural, la suficient longitud de façana a l'exterior (no per patis de ventilació).
D'altra banda, s'haurà de tenir en compte l'habitabilitat del futur habitatge, aquesta haurà de complir amb el que s'estableix en el Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Que ha de complir el nou habitatge a Tortosa?

L'accés a l'habitatge ha de realitzar-se a través d'un espai públic, un espai comú o un espai annex al mateix habitatge, al qual es tingui accés de la mateixa manera.
La superfície útil ha de ser superior o igual a 36 m².
L'habitatge ha de tenir, com a mínim, una sala d'estar-menjador, una estada higiènica i un equip de cuina. Quan l'estada sigui un únic espai haurà de permetre la compartimentació d'una habitació de 8 m², sense que la sala d'estar ni l'habitació perdin els seus requisits.
Si l'habitatge es desenvolupa en un sol nivell ha de tenir practicables els següents espais: accés, estada higiènica, cuina, espai d'ús comú i una habitació.
La porta d'accés i els espais practicables han de tenir 80 cm d'ample.
L'ample mínim és d'1 m en zones de recorregut entre estades practicables, i abans i després de cada porta s'ha de poder inscriure un cercle de 1,20 m de diàmetre.
Les portes d'espais no practicables han de tenir un ample mínim de 70 cm.
L'ample de les escales (dins de l'habitatge) ha de ser 90 cm com a mínim i l'altura de les baranes (no escalables) ha de ser de 90 cm.
L'altura lliure ha de ser com a mínim de 2,50 m (en algun cas pot ser de 2,40 m).

Quin és el primer pas per convertir un local en habitatge a Tortosa?

La transformació d'un local pot ser un procés complex i costos, ja que requereix una sèrie de tràmits i requisits tècnics.

 

El primer pas és sol·licitar un informe urbanístic per saber si l'immoble és susceptible de canvi d'ús.

 

Si l'informe és favorable, cal contractar un arquitecte tècnic per elaborar el projecte de canvi d'ús. El projecte ha de complir una sèrie de requisits, com ara l'altura mínima, l'accessibilitat i la seguretat. Un cop aprovat el projecte, cal sol·licitar la llicència de canvi d'ús a l'ajuntament.

 

En cas de litigi, és important tenir un document imprès segellat per l'ajuntament que així ho especifiqui i un informe urbanístic favorable.

Com es pot sol·licitar la llicencia de canvi d’us a l’ajuntament a Tortosa?

Una vegada que es té la confirmació que és possible demanar un canvi d'ús, cal contractar un arquitecte tècnic per iniciar els tràmits.
 
Els tràmits inclouen la sol·licitud de la llicència de canvi d'ús i la llicència d'obres. La sol·licitud de la llicència de canvi d'ús requereix de l’informe urbanístic favorable que hem parlat anteriorment. La llicència d'obres és concedida per l'ajuntament i s'ha d'abonar una sèrie de taxes. Un cop concedida la llicència d'obres, es pot començar les obres.

Quines són les gestions un cop finalitzades les obres a Tortosa?

Una vegada que les obres estan acabades, cal fer una sèrie de tràmits per legalitzar l'habitatge. L'arquitecte tècnic ha d'emetre un informe de final d'obra i sol·licitar la llicència de primera ocupació. L'ajuntament també ha d'expedir una cèdula d'habitabilitat. Amb aquests tràmits, l'habitatge ja està oficialment registrat i acreditat que és un habitatge. Finalment, cal escripturar l'habitatge a través d'un notari.

Tots els locals és poden convertir en habitatge a Tortosa?

No, si un local comercial no compleix amb els requisits necessaris nombrats anteriorment, no es pot convertir en habitatge. Aquests requisits són importants per assegurar que l'habitatge sigui segur i confortable i compleixi amb la normativa d’habitabilitat.

bottom of page