top of page
albert gas certificat energètic

Certificat eficiència energètica a L’Ametlla de Mar.

A Albert Gas Arquitectura, oferim els nostres serveis de Certificat d'Eficiència Energètica d’Edificis a L’Ametlla de Mar, per obtenir l'etiqueta energètica. 

La certificació d'eficiència energètica (CEE) és un document oficial que quantifica la eficiència energètica d'un immoble. Aquesta eficiència es mesura en una escala de lletra de A a G, on A és la més eficient i G la menys eficient. La CEE és obligatòria per a tots els edificis existents que es venguin o lloguen, així com per a tots els edificis de nova construcció.

Els nostres serveis:

•    Elaboració del certificat d'eficiència energètica
•    Obtenció de l'etiqueta energètica

La nostra tarifa:

La tarifa dels nostres serveis es determina en base a diversos factors, com ara la ubicació, la tipologia de l'immoble, la superfície en metres quadrats, etc.

El nostre procés:

El nostre procés de certificació d'eficiència energètica inclou les següents fases:

•    Inspecció exhaustiva de l'habitatge: realitzem una inspecció completa de l'habitatge per recopilar informació sobre les seves característiques energètiques.
•    Redacció del certificat: elaborem el certificat d'eficiència energètica, que inclou una descripció de l'habitatge i una valoració de la seva eficiència energètica.
•    Visat oficial: el certificat d'eficiència energètica ha de ser visat oficialment pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació.
•    Presentació del certificat a l'ICAEN: l'ICAEN (Institut Català d'Energia) és l'organisme responsable de la gestió dels certificats d'eficiència energètica.
•    Supervisió del procediment i assessorament tècnic: supervisem el procediment de certificació i oferim assessorament tècnic personalitzat al client.


Estem a la seva disposició per atendre les seves necessitats tècniques amb excel·lència. Sol·liciti el seu pressupost sense compromís i li proporcionarem un servei de qualitat a un preu competitiu.
 

Estic obligat a tenir un certificat d'eficiència energètica per al meu edifici, habitatge o local a L’Ametlla de Mar?

A partir del 1 de juny de 2021, la normativa catalana estableix que tots els edificis existents que es vulguin comercialitzar o posar en lloguer a L'Ametlla de Mar han de tenir un CEE.

La responsabilitat de confeccionar aquest certificat recau en un professional tècnic habilitat, com ara un arquitecte, un arquitecte tècnic, un enginyer de l'edificació o un tècnic superior en energies renovables. El document ha de proporcionar una valoració de la eficiència energètica de l'edifici, tenint en compte la seva ubicació, la seva tipologia, la seva superfície i les seves característiques constructives i respecte a les instal·lacions.

El CEE ha de ser visat oficialment pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya. Una vegada visat, el certificat s'ha de presentar a l'Institut Català d'Energia (ICAEN), que és l'organisme responsable de la seva gestió.

Els edificis de nova construcció també estan subjectes a l'obligatorietat del CEE. En aquest cas, la normativa catalana estableix que el CEE ha d'elaborar-se abans de l'obtenció de la llicència d'obres.

En definitiva, l'obtenció del CEE és un requisit obligatori per a la comercialització o el lloguer d'edificis existents a L'Ametlla de Mar. La finalitat d'aquesta mesura és promoure la rehabilitació energètica del parc immobiliari existent i reduir el consum energètic i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
 

Quina informació proporciona el certificat d'eficiència energètica?

La qualificació energètica: Aquesta qualificació és una indicació de l'eficiència energètica de l'immoble. La qualificació A indica un nivell d'eficiència molt alt, mentre que la qualificació G indica un nivell d'eficiència molt baix.

El consum d'energia: El certificat indica el consum d'energia anual de l'immoble per a cadascuna de les dues necessitats energètiques bàsiques: calefacció i refrigeració. El consum s'expressa en kWh/m²any.

Els factors que afecten l'eficiència energètica: El certificat proporciona informació sobre els factors que afecten l'eficiència energètica de l'immoble, com ara la seva ubicació, la seva tipologia, la seva superfície i les seves característiques constructives i instal·lacions.
 

Quins factors afecten la qualificació energètica d’un edifici?

La qualificació energètica d'un edifici està determinada per diversos factors, que es poden agrupar en quatre categories principals:

 

Factors climàtics: Els factors climàtics de la ubicació de l'edifici tenen un impacte directe en el seu consum energètic. Les zones climàtiques més fredes o més càlides requereixen més energia per mantenir una temperatura interior confortable.

 

Factors constructius: Els factors constructius de l'edifici, com ara l'envolupant (façanes, coberta, finestres), influeixen en la seva capacitat per conservar l'energia. Un edifici amb una envolupant eficient requerirà menys energia per mantenir una temperatura interior confortable.

 

Factors derivats de les instal·lacions: Les instal·lacions de l'edifici, com ara les instal·lacions de climatització, producció d'aigua calenta i il·luminació, també tenen un impacte important en el seu consum energètic. Les instal·lacions eficients consumiran menys energia.

 

Factors d'ús i manteniment: Els factors d'ús i manteniment de l'edifici també poden afectar la seva qualificació energètica. Un edifici que s'utilitza de manera eficient i es manté de manera adequada consumirà menys energia.

Quina és la finalitat del certificat d'eficiència energètica?

El propòsit del certificat d'eficiència energètica és proporcionar als usuaris d'edificis, habitatges o locals una informació objectiva i comparable sobre el seu consum energètic estimat. Aquesta informació pot ser útil per a diversos propòsits, com ara:

 

La presa de decisions relacionades amb el lloguer o la compra d'immobles: El CEE pot ajudar els compradors i els llogaters a comparar diferents immobles i a prendre decisions més informades. Per exemple, un immoble amb una qualificació energètica A consumirà menys energia que un immoble amb una qualificació energètica G. Això significa que els costos energètics seran menors per a l'immoble amb una qualificació energètica A.

 

La planificació de les millores energètiques: El CEE pot ajudar els propietaris a identificar les àrees on es poden realitzar millores energètiques per reduir el consum d'energia. Per exemple, si un immoble té una qualificació energètica D, el propietari pot considerar la instal·lació d'una caldera de condensació o la substitució de les finestres per unes més eficients.

 

La sensibilització sobre l'eficiència energètica: El CEE pot ajudar a conscienciar els propietaris i els usuaris sobre la importància de l'eficiència energètica. Per exemple, si un immoble té una qualificació energètica G, el propietari pot ser conscient de la necessitat de realitzar millores energètiques per reduir el consum d'energia i els costos energètics.

bottom of page