top of page
albert gas certificat energètic

Certificat eficiència energètica a Sant Carles de la Ràpita

A Albert Gas Arquitectura, oferim els nostres serveis especialitzats en la redacció del Certificat d'Eficiència Energètica a Sant Carles de la Ràpita, juntament amb l'obtenció de l'etiqueta associada. Aquest document, que quantifica la eficiència energètica d'un immoble, es registra de manera oficial a la comunitat autònoma corresponent, permetent la concessió de l'etiqueta que categoritza l'habitatge segons el seu consum energètic.

 

La tarifació per la confecció del Certificat d'Eficiència Energètica a Sant Carles de la Ràpita, així com l'adquisició de l'etiqueta, es determina en base a diversos paràmetres, com la ubicació, la tipologia de l'immoble, la superfície en metres quadrats, entre altres. Aquest servei compren la gestió integral, abastint les següents fases:

 

• Inspecció exhaustiva de l'habitatge.

• Redacció detallada de l'informe.

• Visat oficial pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació.

• Presentació de l'informe a l'ICAEN.

• Supervisió del procediment i assessorament tècnic personalitzat.

 

No dubti en sol·licitar el seu pressupost per al Certificat d'Eficiència Energètica a Sant Carles de la Ràpita, sense cap compromís. Estem a la seva disposició per atendre les seves necessitats tècniques amb excel·lència.

Es necessari obtenir un certificat d'eficiència energètica per al meu edifici, habitatge o local a Sant Carles de la Ràpita?

A partir del 1 de juny de 2021, tots els edificis existents que es vulguin comercialitzar o posar en lloguer han de tenir un certificat d'eficiència energètica. La responsabilitat de confeccionar aquest certificat recau en un professional tècnic habilitat, i el document ha de proporcionar una valoració de la eficiència energètica de l'edifici.

 

La normativa que estipula la necessitat del certificat d'eficiència energètica per als edificis de nova construcció va entrar en vigor el 1 de novembre de 2007.

Quina informació s’obté  del certificat d'eficiència energètica?

Aquest informe proporciona una estimació del consum energètic que requerirà un edifici, habitatge o local per satisfer les seves demandes energètiques en situacions operatives normals. El consum energètic es representa mitjançant una escala de 7 categories, on la lletra A denota un nivell d'eficiència més alt, mentre que la lleta G indica una eficiència més baixa.

Què s’ha de considerar a l’hora de calcular la qualificació energètica?

Zona climàtica: Les característiques climàtiques de la ubicació de l'edifici tenen un impacte directe en el seu consum energètic.

 

Envolupant de l'edifici: Factors com la configuració de la façana, la tipologia de la coberta i les característiques de les finestres influeixen en la capacitat de l'edifici per mantenir la temperatura interior.

 

Instal·lacions: El rendiment de les instal·lacions de climatització, producció d'aigua calenta i il·luminació té un paper significatiu en el consum energètic global de l'edifici.

 

Font d'energia renovable en les instal·lacions: La presència de sistemes que utilitzen fonts d'energia renovable pot contribuir a la disminució del consum energètic de l'edifici.

Amb quin propòsit es genera el certificat d'eficiència energètica?

La generació del certificat d'eficiència energètica té com a objectiu principal proporcionar als usuaris d'edificis, habitatges o locals una visió detallada del consum energètic estimat per aquestes entitats. Aquesta informació es converteix en un element comparatiu semblant a les etiquetes energètiques que es destinen als electrodomèstics, influenciant les decisions relacionades amb el lloguer o la compra d'aquests espais.

 

El procés de certificació energètica requereix la intervenció d'un tècnic qualificat i la seva posterior inscripció al Registre de Certificats d'Eficiència Energètica de la corresponent comunitat autònoma. A Catalunya, aquest procediment està sota la jurisdicció de l'ICAEN (Institut Català d'Energia).

 

Amb una validesa que se situa en els 10 anys, a excepció de situacions on la qualificació energètica correspongui a la lletra G, que redueix la validesa a 5 anys, aquest document esdevé un element essencial en la presa de decisions relacionades amb la propietat.

 

En el rol dels tècnics certificadors, s'implica la realització d'una inspecció presencial de l'immoble, la formulació de suggeriments per a la millora de l'eficiència, i la col·laboració amb l'ICAEN per a la verificació de la certificació si és necessari.

 

Una vegada registrat, l'Administració procedeix a verificar la informació continguda en el certificat, emetent posteriorment l'etiqueta d'eficiència energètica corresponent a l'edifici.

bottom of page