top of page
agasarquitectura2

albert gas arquitectura – Direcció d’execució d’obra a L’Ametlla de Mar.

Albert Gas Arquitectura, a L'Ametlla de Mar, ofereix un servei especialitzat en la direcció d'execució d'obres. Aquest servei és realitzat per professionals qualificats, com aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació, que disposen de coneixements complets en les disciplines tècniques de l'edificació.


Aquests professionals actuen de manera integral en diverses àrees del sector de l'edificació, com la planificació, la direcció d'obres, la gestió i la docència. En la seva funció de tècnics, tenen la responsabilitat de garantir que les obres es desenvolupin conforme al projecte establert i compleixin amb la normativa vigent. Per a això, han d'exhibir un ampli coneixement en àrees com l'arquitectura, l'enginyeria civil, les instal·lacions, la seguretat i la salut laboral, entre d'altres.


La direcció d'execució material de l'obra implica la supervisió i el control de la realització efectiva de l'obra. El director d'execució és un tècnic competent en diverses disciplines tècniques de l'edificació, i la seva habilitat li permet assegurar la qualitat i la seguretat màximes en el desenvolupament de l'obra.


Si esteu interessats en obtenir més informació o sol·licitar un pressupost per a la direcció d'obres a L'Ametlla de Mar, poseu-vos en contacte amb nosaltres, sense cap compromís.

Com ha evolucionat la professió d'arquitecte tècnic en l'edificació?

La professió d'arquitecte tècnic, que antigament s'anomenava aparellador, té una llarga història. Els primers aparelladors ja es documenten al segle XVI, però la seva funció no va ser formalitzada fins als anys 30 del segle XX.


La regulació va arribar amb el Decret d'Atribucions del 1935, que va imposar la necessitat de la presència d'un aparellador en totes les obres d'edificació. Aquest marc legal va redefinir les responsabilitats i la naturalesa d'aquest professional.


El 1964, la titulació universitària d'Arquitecte Tècnic va substituir la denominació prèvia i va consolidar la professió amb noves dimensions.


En l'actualitat, la formació essencial per exercir l'arquitectura tècnica és el grau universitari en Arquitectura Tècnica o Enginyeria d'Edificació. Aquestes titulacions proporcionen als arquitectes tècnics una preparació integral en les diverses disciplines tècniques de l'edificació.


En conclusió, la professió d'arquitecte tècnic ha experimentat una evolució al llarg dels anys, passant de ser una professió tradicional a una professió moderna i universitària. Aquesta evolució ha estat impulsada per la necessitat de garantir la qualitat i la seguretat en les obres d'edificació.

Què fa el director d'execució de l'obra?

Un director d’execució d'obra és un professional tècnic que supervisa la construcció d'una obra, des del seu inici fins a la seva finalització. El seu objectiu és assegurar que l'obra es realitzi conforme al projecte i a la normativa vigent, i que compleixi els requisits de qualitat i seguretat.


El director d'obra d'edificació té les següents funcions:


•    Supervisar i controlar l'execució material de l'obra.
•    Controlar la qualitat dels materials i dels treballs realitzats.
•    Garantir el compliment de la normativa vigent.
•    Coordinar les diferents partides de l'obra.
•    Comunicar-se amb el client i amb l'autor del projecte.


Per exercir la professió de director d’execució d'obra, cal tenir la titulació d'arquitecte, d'arquitecte tècnic o d'enginyer d'edificació.

Què fa el director d'execució durant una obra a L’Ametlla de Mar?

El director d'execució d'obra és un professional tècnic que té la responsabilitat de supervisar i controlar l'execució material de les obres d'edificació. Les seves responsabilitats estan regulades en l'article 13 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE).


En resum, les responsabilitats del director d'execució d'obra són les següents:


•    Títol: Ha de tenir la titulació acadèmica i professional habilitant, que en el cas de les obres d'edificació és la d'arquitecte tècnic o enginyer d'edificació.
•    Recepció de materials: Ha de verificar la recepció a l'obra dels productes de construcció, ordenant la realització d'assajos i proves precises.
•    Direcció de l'execució: Ha de dirigir l'execució material de l'obra, comprovant els replantejos, els materials, la correcta execució i la disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i amb les instruccions del director d'obra.
•    Llibre d'Ordres i Assistències: Ha de consignar al Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions necessàries.
•    Documentació d'obra: Ha de subscriure l’acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades.
•    Col·laboració: Ha de col·laborar amb els agents restants en l'elaboració de la documentació de l'obra executada, aportant els resultats del control realitzat.


En definitiva, el director d'execució d'obra és un professional clau en la construcció d'una obra d'edificació. Les seves responsabilitats són essencials per garantir que l'obra es realitzi amb qualitat, seguretat i en el termini previst.

Què és i què recull l'acta d'inici i replanteig d'obra?

L'acta d'inici i replanteig d'obra és un document que recull les comprovacions que s'han de realitzar abans de començar una obra.

Aquestes comprovacions tenen com a objectiu assegurar que l'obra es pot realitzar de manera segura i conforme al projecte.


En concret, l'acta d'inici i replanteig d'obra recull les següents comprovacions:

En obres de nova planta:


•    La adequació del projecte d'execució a la realitat geomètrica del terreny, límits i rasants.
•    L'adequada cabuda de l'edifici.


En altres obres:
•    La adequació del projecte a la realitat de la construcció ja existent.
Qualsevol altra circumstància que no s'hagi previst i que pugui presentar-se a la vista de l'observació del terreny.

 

Quines comprovacions ha de fer el director d'execució d'obra als productes, equips i sistemes?

El director d'execució d'obra ha de comprovar que els productes, equips i sistemes que s'utilitzen en una obra s'adeqüen al projecte i a la normativa vigent. Aquestes comprovacions es denominen "control de recepció" i tenen com a objectiu assegurar la qualitat i la seguretat de l'obra.


En concret, el director d'execució d'obra ha de comprovar els següents aspectes:


•    La documentació dels subministraments: Aquesta documentació ha de garantir que els productes, equips i sistemes compleixen les característiques tècniques especificades en el projecte.
•    Els distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat: Aquests distintiu
s són una garantia de la qualitat dels productes, equips i sistemes.
•    Els assaigs: Els assaigs són tests que es realitzen als productes, equips i sistemes per comprovar les seves característiques tècniques.


El director d'execució d'obra pot realitzar aquestes comprovacions directament o pot encarregar-les a un laboratori o a una empresa especialitzada.


En el cas d'obres d'edificació, el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix els criteris mínims que ha de complir el control de recepció

Què ha de controlar el director d'execució d'obra durant la construcció?

Durant la construcció, el director d'execució d'obra ha de controlar que l'obra es realitzi conforme al projecte, la normativa vigent i les normes de bona pràctica constructiva. Aquest control es denomina "control d'execució" i s'ha de realitzar de manera periòdica.


En concret, el director d'execució d'obra ha de controlar els següents aspectes:


•    El replanteig: El replanteig és el procés de marcar a terra les posicions i dimensions de les diferents parts de l'obra. El director d'execució d'obra ha de comprovar que el replanteig s'ha realitzat correctament.
•    Els materials: Els materials que s'utilitzen en una obra han de ser de qualitat i han de complir les especificacions del projecte. El director d'execució d'obra ha de comprovar que els materials que s'utilitzen són els correctes.
•    La correcta execució: El director d'execució d'obra ha de comprovar que els treballs es realitzen de manera correcta, seguint les indicacions del projecte.

bottom of page