top of page
agasarquitectura2

albert gas arquitectura – Direcció d’execució d’obra a Amposta.

A Albert Gas Arquitectura, oferim el servei de direcció d’execució d’obra a Amposta.

L'aparellador, l'arquitecte tècnic i l'enginyer d'edificació són professionals que tenen un coneixement complet de les disciplines tècniques de l'edificació. Això els permet actuar en tots els àmbits del sector de l'edificació, des de la planificació i la direcció d'obres fins a la gestió i la docència.

En la seva faceta de tècnics generalistes, són responsables de garantir que les obres es duguin a terme d'acord amb el projecte i la normativa vigent. Per això, han de tenir un bon coneixement de l'arquitectura, l'enginyeria civil, les instal·lacions, la seguretat i la salut laboral, etc.

La direcció d'execució material de l'obra és l'activitat professional que consisteix a dirigir l'execució material de l'obra, supervisant i controlant que es realitzi d'acord amb el projecte i la normativa vigent. El director d'execució material de l'obra és un tècnic competent en les diferents disciplines tècniques de l'edificació. Aquesta competència li permetrà garantir que l'obra es dugui a terme amb la màxima qualitat i seguretat.

No dubti a demanar el seu pressupost per a la seva direcció d'obres a Amposta sense compromís.

Quina és la historia de l’arquitecte tècnic com a director d'execució de l'obra a Amposta?

La professió d'aparellador té una història dilatada i complexa. Ja hi havia aparelladors documentats al segle XVI, però la seva figura no va ser reglada fins als anys 30 del segle XX.

El Decret d'Atribucions, de 16 de juliol de 1935, va establir la obligatorietat de la figura de l'aparellador en totes les obres d'edificació. L'any 1964, la titulació universitària d'Arquitecte Tècnic va donar a la professió aquesta nova denominació.

Actualment, la formació necessària per exercir l'arquitectura tècnica és el títol de Grau en Arquitectura Tècnica o Grau en Enginyeria d'Edificació. Aquests títols universitaris proporcionen als arquitectes tècnics una formació completa en les disciplines tècniques de l'edificació, el que els permet exercir les seves funcions de manera competent i responsable.

En conclusió, la professió d'aparellador ha evolucionat al llarg del temps, però sempre ha mantingut el seu compromís amb l'excel·lència en l'edificació.

Quina funció fa el director d'execució de l'obra a Amposta?

El director de l’execució de l’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat del edificat. En el cas de les obres d’edificació les seves obligacions estan regulades en l’article 13 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació.

Quines són les funcions del director d'execució de l'obra a Amposta?

 • Assegurar que els materials i components arribin a l'obra en bon estat i amb les característiques especificades en el projecte.

 • Requerir la realització d'assaigs i proves per verificar la qualitat dels materials i components.

 • Garantir que els materials i components siguin adequats per al seu ús en l'obra.

 • Supervisar que l'obra s'executi conforme al projecte i a la normativa vigent.

 • Comprovar que els materials utilitzats siguin els especificats en el projecte.

 • Assegurar que els elements constructius i les instal·lacions estiguin ben executats i disposats.

 • Donar instruccions al constructor per corregir les desviacions del projecte o de la normativa vigent.

 • Documentar les instruccions donades al constructor per garantir que es compleixin.

 • Registrar les incidències o desviacions del projecte o de la normativa vigent.

 • Aportar informació al director de l'obra per facilitar la seva presa de decisions.

 • Assegurar que l'obra s'iniciï i es finalitzi conforme al projecte.

 • Elaborar els documents que acrediten l'execució de les obres i el seu cost.

 • Garantir que el promotor rebi l'obra en les condicions establertes en el contracte.

 • Intercanviar informació amb els altres agents implicats en l'obra per garantir la seva coordinació.

 • Aportar informació rellevant per a la correcta execució de l'obra.

 • Garantir que la documentació de l'obra reflecteixi la realitat de l'obra executada.

 • Supervisió i control de l'execució de l'obra conforme al projecte i a la normativa vigent.

 • Garantir la qualitat de l'obra.

 • Coordinació dels diferents professionals implicats en l'obra.

 • Documentació de l'obra.

Quan és necessita un director d’execució d’obra a Amposta?

En la direcció d'execució d'obra, la figura de l'arquitecte tècnic és essencial. L'arquitecte tècnic treballa en coordinació amb un arquitecte, que assumeix la funció de director d'obra. El director d'obra és el responsable de l'execució de l'obra, mentre que l'arquitecte tècnic s'encarrega de la direcció tècnica de l'obra.


En el cas d'obres de rehabilitació o gran rehabilitació, obra nova i ampliació, en les quals el projectista és un arquitecte, l'arquitecte tècnic realitza funcions de direcció d'execució en coordinació amb l'arquitecte. Aquesta coordinació és important per garantir que l'obra s'executi de manera coherent amb el projecte arquitectònic.

S’ha de contractar sempre un arquitecte tècnic per dirigir una obra a Amposta?

Segons la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE), els arquitectes tècnics són professionals tècnics competents per dirigir l'execució material de les obres de nova construcció, rehabilitació o gran rehabilitació, obra nova i ampliació, així com les obres de manteniment i conservació d'edificis i altres construccions.


Per tant, en qualsevol d'aquestes obres, és necessari contractar un arquitecte tècnic per dirigir-ne l'execució material.


A més, l'arquitecte tècnic també pot ser necessari en altres tipus d'obres, com ara:


Obres menors: L'arquitecte tècnic pot ser necessari per dirigir l'execució material d'obres menors, sempre que la seva intervenció sigui requerida per la normativa vigent.


Obres de reforma: L'arquitecte tècnic pot ser necessari per dirigir l'execució material d'obres de reforma, sempre que la seva intervenció sigui requerida per la normativa vigent.


Obres d'enderroc: L'arquitecte tècnic pot ser necessari per dirigir l'enderroc d'un edifici, sempre que la seva intervenció sigui requerida per la normativa vigent.


En definitiva, la necessitat de contractar un arquitecte tècnic per dirigir una obra dependrà de la tipologia de l'obra i de la normativa vigent.

Quines comprovacions durant l’execució ha de realitzar el director d’execució de l’obra a Amposta?

Segons l'article 7.3 del Codi Tècnic de l'Edificació, durant l'execució de l'obra cal comprovar els següents aspectes:

 

 • Que els replantejos s'hagin realitzat correctament.

 • Que els productes, equips i sistemes siguin adequats per a l'ús previst i que s'hagin posat en obra correctament.

 • Que les toleràncies establertes en el projecte, la reglamentació o la normativa s'hagin respectat.

 • Que s'hagin complert totes les obligacions, criteris i recomanacions establerts en la legislació, la reglamentació o la normativa.

 • Que s'hagin adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

 • Que, en el cas d'us de productes, equips i sistemes innovadors, s'hagin adoptat els mètodes i els procediments que es contemplin a les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst.

bottom of page