top of page
agasarquitectura2

albert gas arquitectura – Direcció d’execució d’obra a Sant Carles de la Ràpita

Albert Gas Arquitectura ofereix el servei especialitzat de direcció d'execució d'obra a Sant Carles de la Ràpita. Aquest servei és supervisat per professionals qualificats com l'aparellador, l'arquitecte tècnic i l'enginyer d'edificació, experts amb coneixements complets en les disciplines tècniques de l'edificació.

Aquests professionals actuen de manera integral en diverses àrees del sector de l'edificació, incloent la planificació, direcció d'obres, gestió i docència. En la seva funció de tècnics, tenen la responsabilitat de garantir que les obres es desenvolupin conforme al projecte establert i compleixin amb la normativa. Per a això, han d'exhibir un ampli coneixement en àrees com arquitectura, enginyeria civil, instal·lacions, seguretat i salut laboral, entre altres.

La direcció d'execució material de l'obra implica la supervisió i el control de la realització efectiva de l'obra. El director d'execució és un tècnic competents en diverses disciplines tècniques de l'edificació, i la seva habilitat li permet assegurar la qualitat i seguretat màximes en el desenvolupament de l'obra.

Per obtenir més informació o sol·licitar un pressupost per a la direcció d'obres a Sant Carles de la Ràpita, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, sense cap compromís.

Quina és la progressió històrica de l'arquitecte tècnic en el rol de l’edificació?

La professió d'aparellador ha experimentat una trajectòria rica i intricada que abasta diversos segles. Encara que ja es comptava amb aparelladors documentats al segle XVI, la formalització de la seva funció no es va establir fins a la dècada dels anys 30 del segle XX.

La crucial regulació va arribar amb el Decret d'Atribucions del 16 de juliol de 1935, imposant la necessitat de la presència d'un aparellador en totes les obres d'edificació. Aquest marc legal va redefinir les responsabilitats i la naturalesa d'aquest professional. Més endavant, l'any 1964, la titulació universitària d'Arquitecte Tècnic va emergir, substituint la denominació prèvia i consolidant la professió amb noves dimensions.

En l'actualitat, la formació essencial per exercir l'arquitectura tècnica esdevé el grau universitari en Arquitectura Tècnica o Enginyeria d'Edificació. Aquestes titulacions universitàries proporcionen als arquitectes tècnics una preparació integral en les diverses disciplines tècniques de l'edificació, capacitats fonamentals per a l'acompliment competent i responsable de les seves funcions.

En conclusió, aquesta professió ha sofert una evolució al llarg dels anys, mantenint la seva devoció pels estàndards d'excel·lència en el camp de l'edificació.

Quin és el paper que exerceix el director d'execució de l'obra?

El director d'execució de l'obra, com a component essencial de la direcció facultativa, assumeix una funció de naturalesa tècnica, dirigint la implementació material de l'obra i exercint un control detallat, tant en termes qualitatius com quantitatius, sobre la construcció i la qualitat de l'edifici. En context d'obres d'edificació, les seves responsabilitats es troben regulades amb precisió a l'article 13 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació.

La seva missió central consisteix a garantir el compliment de les normatives i els criteris de qualitat durant el procés constructiu. Actuant com a membre vital de la direcció facultativa, el director d'execució de l'obra proporciona una direcció experta i realitza una supervisió meticulosa per assegurar l'adequació del desenvolupament de l'obra a les especificacions tècniques establertes.

Quins són els atributs del director d'execució durant una obra a Sant Carles de la Ràpita?

 • Garantir la idoneïtat dels materials i components per al seu ús en l'obra, assegurant-ne la conformitat amb les especificacions prescrites.

 • Requerir i supervisar la realització d'assaigs i proves per avaluar la qualitat dels materials i components implementats.

 • Supervisar de manera meticulosa l'execució de l'obra, vetllant per l'adequació al projecte i pel compliment estricte de la normativa vigent.

 • Verificar l'ús específic dels materials indicats en el projecte i assegurar la correcta implementació dels elements constructius i les instal·lacions.

 • Emetre instruccions directives al constructor per corregir desviacions, amb un registre detallat d'aquestes accions correctives.

 • Registrar i informar sobre les incidències o desviacions detectades, mantenint una traçabilitat exhaustiva de cada esdeveniment rellevant.

 • Col·laborar activament amb el director de l'obra, facilitant informació tècnica fonamental per a la presa de decisions.

 • Assegurar la concordança temporal de l'inici i la finalització de l'obra amb les fases establertes en el projecte.

 • Elaborar amb precisió la documentació certificadora que atesti l'execució de les obres i els costos associats.

 • Garantir que el promotor rebi l'obra conforme als termes contractuals preestablerts.

 • Establir intercanvis d'informació tècnica amb els altres agents involucrats, assegurant una coordinació efectiva.

 • Contribuir amb informació rellevant per garantir la correcta implementació dels processos constructius.

 • Vetllar per la conformitat entre la documentació generada i la realitat de l'obra executada, amb una especial atenció a la precisió.

 • Supervisar i controlar integralment l'execució de l'obra, assegurant l'adherència escrupolosa al projecte i la normativa vigent.

 • Garantir els estàndards de qualitat establerts durant el procés de construcció.

 • Coordinar de manera eficient les activitats dels diversos professionals involucrats, mitjançant una gestió tècnica proactiva.

 • Documentar amb rigor cada aspecte relatiu a la realització de l'obra, amb una atenció especial a la tramesa de la informació tècnica pertinent.

Quan pots necessitar un director d’execució d’obra a Sant Carles de la Ràpita?

Dins del marc de la direcció d'execució d'obres, la implicació d'un tècnic d'edificació es presenta com una necessitat imperativa. La col·laboració entre el tècnic d'edificació i l'arquitecte, qui assumeix la responsabilitat com a director d'obra, constitueix un element fonamental en la gestió integral del procés constructiu. Mentre que el director d'obra ostenta la responsabilitat principal sobre l'execució global de l'obra, el tècnic d'edificació exerceix la seva funció de direcció tècnica amb precisió i detall.

Particularment en el context d'obres que involucren rehabilitació, gran rehabilitació, obra nova i ampliació, on l'arquitecte assumeix el rol de projectista, el tècnic d'edificació assumeix la responsabilitat de la direcció d'execució en una estreta col·laboració amb l'arquitecte. Aquesta coordinació estreta és vital per assegurar que la implementació de l'obra sigui coherent a amb el disseny arquitectònic preestablert.

S'ha de recórrer sempre a un arquitecte tècnic per dirigir una obra a Sant Carles de la Ràpita?

Conforme a les estipulacions contingudes en la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE), els arquitectes tècnics exerceixen la seva competència com a professionals tècnics idonis per supervisar l'execució material en diverses modalitats d'obra, incloent-hi la nova construcció, rehabilitació o gran rehabilitació, obra nova, ampliació, i obres de manteniment i conservació d'edificis i altres construccions.

En aquest sentit, esdevé ineludible la contractació dels serveis d'un arquitecte tècnic en qualsevol d'aquestes àrees constructives, atès el seu rol crític en la supervisió i gestió de l'execució material.

A més, la presència de l'arquitecte tècnic pot ser requerida en altres contextos, com ara:

Obres de menor envergadura: En aquesta categoria, l'arquitecte tècnic pot ser un element determinant per coordinar l'execució material, en cas que les disposicions normatives vigents així ho exigeixin.

Obres de reforma: En el marc de projectes de reforma, la participació de l'arquitecte tècnic pot ser essencial per dirigir l'execució material, subjecte als requisits normatius pertinents.

Obres d'enderrocament: En processos de demolició, l'arquitecte tècnic podria ser requerit per supervisar l'execució, a títol de conformitat amb les normatives en vigor.

En darrer terme, la necessitat de contractar un arquitecte tècnic per dirigir una obra es vincula estretament amb la tipologia específica de l'obra i les regulacions normatives vigents.

Quins procediments de verificació durant la fase d'execució ha de realitzar el director d'execució de l'obra a Sant Carles de la Ràpita?

Segons les estipulacions detallades a l'article 7.3 del Codi Tècnic de l'Edificació, el director d'execució de l'obra es troba en l'obligació de dur a terme les següents comprovacions durant el desenvolupament de l'obra:

 

Replantejos: Validar que els replantejos s'hagin executat de manera precisa i acurada.

Productes, equips i sistemes: Verificar la idoneïtat dels productes, equips i sistemes utilitzats, assegurant-ne la correcta implementació.

Toleràncies: Assegurar el respecte a les toleràncies establertes pel projecte, normativa o reglamentació corresponent.

Normativa: Verificar el compliment exhaustiu de les obligacions, criteris i recomanacions fixades per la legislació, la reglamentació o la normativa vigent.

Compatibilitat constructiva: Validar la implementació de mesures destinades a garantir la compatibilitat entre els diversos productes, elements i sistemes constructius involucrats.

Ús de tecnologies innovadores: En el cas de l'adopció de productes, equips o sistemes innovadors, assegurar-se de l'aplicació efectiva dels mètodes i procediments especificats en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per al seu ús previst.

bottom of page