top of page
albertgas5

albert gas arquitectura – Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) a Amposta

A Albert Gas Arquitectura, oferim el servei d’elaboració i tramitació d’Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) a Amposta.

La Inspecció Tècnica d'Edificis, més coneguda per les seves sigles ITE, és la revisió que ha de passar tot edifici amb una antiguitat determinada amb la finalitat de valorar si reuneix tots els requisits de seguretat. Si no saps com fer una ITE, és important saber que aquesta revisió requereix que un tècnic qualificat visiti l'immoble i comprovi els elements comuns, com ara les façanes, els terrats, les instal·lacions de sanejament i la fontaneria. En principi, el tècnic no necessitarà accedir als habitatges particulars, excepte en casos excepcionals.

Si el tècnic considera que l'edifici està en bon estat i compleix amb les condicions de seguretat necessàries, la ITE serà aprovada. En aquest cas, el tècnic tramitarà la documentació necessària per registrar la resolució favorable de l'edifici en els organismes pertinents. L'edifici haurà de ser inspeccionat de nou en 10 anys.

No dubti a demanar el seu pressupost per a la Inspecció Tècnica del seu Edifici a Amposta sense compromís.

Per que s’ha de fer la ITE a Amposta?

Per comprovar que els propietaris d'habitatges compleixen amb el seu deure de manteniment i rehabilitació, es va establir un sistema de seguiment periòdic. Aquest sistema consisteix en una revisió tècnica de l'edifici realitzada per un professional qualificat. La revisió tècnica té per objectiu determinar l'estat de l'edifici i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar. En cap cas té per objectiu detectar defectes latents. Un cop obtingut l'informe tècnic, cal sol·licitar a l'Administració el certificat d'idoneïtat de l'edifici. Aquest certificat acredita que l'edifici compleix amb els requisits de seguretat i habitabilitat.

Quins edificis han de passar la inspecció tècnica obligatòria a Amposta?

La Generalitat de Catalunya obliga a revisar tots els edificis d'habitatges de Catalunya abans dels 45 anys d'antiguitat. Aquesta revisió es realitza per un professional qualificat que determina l'estat de l'edifici.

La data d'antiguitat es pot consultar al registre cadastral. Si no hi consta, l'antiguitat es pot acreditar per altres mitjans.

Que comporta no passar la inspecció tècnica d’edificis a Amposta?

No disposar de l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici és una falta greu en matèria d'habitatge.

 

Aquesta falta pot comportar sancions, com ara multes i l'obligació de realitzar les actuacions necessàries per garantir la seguretat i l'habitabilitat de l'edifici.

Qui te l’obligació d’encarregar la ITE i assumir el seu cost a Amposta?

Els titulars d'edificis d'habitatges de més de 45 anys estan obligats a realitzar una revisió tècnica. Aquesta revisió la fa un professional qualificat que determina l'estat de l'edifici.

Els titulars i els ocupants de l'edifici han de facilitar l'accés al professional per fer la revisió.

El cost de la revisió el paguen els titulars. En cas que els titulars no puguin pagar la revisió, les administracions públiques poden subvencionar-la si sol·liciten ajudes per finançar les obres de rehabilitació. No obstant això, la manca de recursos no eximeix la propietat de l'obligació de realitzar la revisió.

Quins tècnics poden fer la inspecció i emetre l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici a Amposta?

Arquitectes, arquitectes tècnics, aparelladors, enginyers de l’edificació, i graduats en ciències i tecnologies de l’edificació.

Que ha d’incloure l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici a Amposta?

L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici descriurà l'edifici, les seves característiques tècniques, les deficiències detectades, les condicions d'accessibilitat, les recomanacions tècniques per a la millora de la sostenibilitat i la conclusió sobre l'estat de conservació de l'edifici.

Quins poden ser el resultat de la inspecció tècnica d’edificis a Amposta?

L'informe de la ITE proporciona una descripció detallada de l'estat de l'edifici, incloent-hi qualsevol defecte que es pugui haver detectat. Els defectes es classifiquen segons la seva importància, i es fixen terminis per a la seva reparació.


Si l'edifici no presenta cap defecte greu, es considera "apte" i el certificat d'aptitud tindrà una vigència de 10 anys.


En cas que es detectin defectes importants, l'edifici es considera "apte provisional" i el certificat d'aptitud tindrà una vigència de 6 anys. Els defectes han de ser reparats en aquest termini.


Si es detecten defectes greus o molt greus, l'edifici es considera "apte cautelar" i el certificat d'aptitud tindrà una vigència de 3 anys. Els defectes han de ser reparats en aquest termini, i el tècnic ha d'informar la propietat i l'ajuntament de la situació de risc.


En cas de defectes molt greus, el tècnic té l'obligació d'informar la propietat i l'ajuntament de la situació de risc imminent i de les mesures cautelars urgents que cal prendre.

bottom of page