top of page
albertgas5

albert gas arquitectura – Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) a Tortosa

A Albert Gas Arquitectura, oferim el servei d’elaboració i tramitació d’Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) a Tortosa.


La Inspecció Tècnica d'Edificacions, més coneguda per les seves sigles ITE, és la inspecció per la qual ha de passar tot edifici amb una antiguitat determinada amb la finalitat de valorar si reuneix tots els requisits de seguretat.  Si no saps com fer una ITE, és important saber que aquesta inspecció requereix que un tècnic homologat visiti l'immoble i comprovi els elements comuns, com ara les façanes, els terrats, les instal·lacions de sanejament i la lampisteria. En principi, el tècnic no necessitarà accedir als habitatges particulars, excepte en casos excepcionals.


Si el tècnic considera que l'edifici està en bon estat i compleix amb les condicions de seguretat necessàries, la ITE serà aprovada. En aquest cas, el tècnic tramitarà la documentació necessària per registrar la resolució favorable de l'edifici en els organismes pertinents. L'edifici haurà de ser inspeccionat de nou en 10 anys.


No dubti en demanar el seu pressupost per a la Inspecció Tècnica del seu Edifici a Tortosa sense compromís.

Per que s’ha de fer la ITE a Tortosa?

Per verificar que els propietaris d'habitatges compleixen amb el seu deure de conservació i rehabilitació, es va establir un sistema de control periòdic. Aquest sistema consisteix en una inspecció tècnica de l'edifici realitzada per un tècnic competent.

 

La inspecció tècnica té per objecte determinar l'estat de l'edifici i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar.

 

En cap cas té per objecte detectar vicis ocults. Un cop obtingut l'informe tècnic, cal sol·licitar a l'Administració el certificat d'aptitud de l'edifici. Aquest certificat acredita que l'edifici compleix amb els requisits de seguretat i habitabilitat. 

Quins edificis han de passar la inspecció tècnica obligatòria a Tortosa?

La Generalitat de Catalunya obliga a inspeccionar tots els edificis d'habitatges de Catalunya abans dels 45 anys d'antiguitat.

 

questa inspecció es realitza per un tècnic competent que determina l'estat de l'edifici.


La data d'antiguitat es pot consultar al Cadastre. Si no hi consta, l'antiguitat es pot acreditar per altres mitjans.

Que comporta no passar la inspecció tècnica d’edificis a Tortosa?

No disposar de l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici és una falta greu en matèria d'habitatge.

 

Aquesta falta pot comportar sancions, com ara multes i l'obligació de realitzar les actuacions necessàries per garantir la seguretat i l'habitabilitat de l'edifici.

Qui te l’obligació d’encarregar la ITE i assumir el seu cost a Tortosa?

Els propietaris d'edificis d'habitatges de més de 45 anys estan obligats a fer una inspecció tècnica. Aquesta inspecció la fa un tècnic competent que determina l'estat de l'edifici.


Els propietaris i els ocupants de l'edifici han de facilitar l'accés al tècnic per fer la inspecció.


El cost de la inspecció el paguen els propietaris. En cas que els propietaris no puguin pagar la inspecció, les administracions públiques poden subvencionar-la si demanen ajuts per finançar les obres de rehabilitació.

 

No obstant això, la manca de recursos no eximeix la propietat de l'obligació de fer la inspecció.

Quins tècnics poden fer la inspecció i emetre l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici a Tortosa?

Arquitectes, arquitectes tècnics, aparelladors, enginyers de l’edificació, i graduats en ciències i tecnologies de l’edificació.

Que ha d’incloure l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici a Tortosa?

L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici descriurà l'edifici, les seves característiques tècniques, les deficiències detectades, les condicions d'accessibilitat, les recomanacions tècniques per a la millora de la sostenibilitat i la conclusió sobre l'estat de conservació de l'edifici.

Quins poden ser el resultat de la inspecció tècnica d’edificis a Tortosa?

L'informe de la ITE proporciona una descripció detallada de l'estat de l'edifici, incloent-hi qualsevol defecte que es pugui haver detectat. Els defectes es classifiquen segons la seva importància, i es fixen terminis per a la seva reparació.


Si l'edifici no presenta cap defecte greu, es considera "apte" i el certificat d'aptitud tindrà una vigència de 10 anys.


En cas que es detectin defectes importants, l'edifici es considera "apte provisional" i el certificat d'aptitud tindrà una vigència de 6 anys. Els defectes han de ser reparats en aquest termini.


Si es detecten defectes greus o molt greus, l'edifici es considera "apte cautelar" i el certificat d'aptitud tindrà una vigència de 3 anys. Els defectes han de ser reparats en aquest termini, i el tècnic ha d'informar la propietat i l'ajuntament de la situació de risc.


En cas de defectes molt greus, el tècnic té l'obligació d'informar la propietat i l'ajuntament de la situació de risc imminent i de les mesures cautelars urgents que cal prendre.

bottom of page