top of page
albertgas70

albert gas arquitectura – Projecte de reforma i rehabilitació a Tortosa.

A albert gas arquitectura, oferim el servei de redacció de projectes de reforma i rehabilitació a Tortosa.


La reforma i rehabilitació d'edificis és una intervenció que es realitza en una construcció existent per millorar-ne les seves condicions d'habitabilitat, funcionalitat o estètica.


En el cas de la reforma, les actuacions es limiten a la millora dels acabats o instal·lacions de l'edifici. Per exemple, es poden canviar els paviments, els revestiments, les portes i finestres...


En el cas de la rehabilitació, les actuacions són més profundes i poden afectar a la estructura, la façana o els espais interiors de l'edifici. Per exemple, es poden reforçar l'estructura, renovar la façana, o redistribuir els espais interiors.


No dubti en demanar el seu pressupost pel seu projecte de reforma o rehabilitació a Tortosa sense compromís.

Què és un projecte d’edificació a Tortosa?

El projecte d'edificació és un document essencial per a la tramitació administrativa d'una obra d'edificació.


En alguns casos, el projecte d'edificació pot ser dividit en dues fases: el projecte bàsic i el projecte d'execució.


El projecte bàsic és una primera aproximació a l'obra, i inclou les solucions tècniques generals.


El projecte d'execució és una fase més detallada, i inclou les solucions tècniques definitives.

Què pot fer l’arquitecte tècnic en un projecte de reforma i/o rehabilitació a Tortosa?

Els arquitectes tècnics poden projectar i dirigir obres d'intervencions parcials en edificis construïts, sempre que aquestes no alterin a volumetria exterior, la forma o l'estructura de l'edifici, ni el seu ús principal. Aquesta definició es basa en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i no afecta el repartiment de competències entre els diferents professionals de la construcció, tal com estableix la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE).


En les obres de rehabilitació, l'Arquitecte Tècnic té un paper clau en la direcció de l'obra. Les seves tasques poden incloure en funció de la tipologia de l’obra el següent inclouen:


    • Elaborar el projecte d'obra.
    • Dirigir l'execució de l'obra.
    • Controlar la qualitat de l'obra.
    • Coordinar les actuacions de les diferents empreses que intervenen en l'obra.


A més, l'Arquitecte Tècnic també pot participar en altres tasques, com ara:


    • Gestionar el control econòmic de l'obra
    • Gestionar la contractació i comparatiu de feines.
    • Elaborar els amidaments de projecte.
    • Redactar l'estudi de seguretat.
    • Realitzar el càlcul estructural.

Quina diferencia hi ha entre reforma i rehabilitació a Tortosa?

La reforma i la rehabilitació són dues intervencions que es realitzen en un edifici existent, però tenen objectius i característiques diferents.

La reforma es basa en millorar l'estètica i el confort d'un edifici que està en bon estat. Les obres de reforma solen afectar a acabats, instal·lacions o elements interiors, com ara els paviments, les pintures, les finestres, els banys o les cuines.

La rehabilitació, en canvi, es realitza quan un edifici està en mal estat i necessita millores estructurals o funcionals. Les obres de rehabilitació poden afectar a l'estructura, la façana, les instal·lacions o els espais interiors de l'edifici.

Què podria ser un exemple d’un projecte de reforma i/o rehabilitació a Tortosa?

 

El terme de projecte de reforma i/o rehabilitació pot abarcar un camp molt ampli, però per posar en context, alguns exemples aleatoris i no limitatius de reformes i rehabilitacions d'edificis podrien ser:


Exemples de reforma
    • Canviar els paviments.
    • Pintar les parets.
    • Canviar la distribució interior.
    • Remedolar el bany o la cuina.

Exemples de rehabilitació
    • Reforçar l'estructura.
    • Rehabilitar la façana per millorar energèticament l’edifici. (Tramitació de certificat d’eficiència energètica per subvencions).
    • Canviar les instal·lacions per millorar energèticament l’edifici. (Tramitació de certificat d’eficiència energètica per subvencions).
    • Adaptar l'edifici a persones amb mobilitat reduïda.


Les reformes i rehabilitacions d'edificis són una part important del sector de la construcció. Contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones i a preservar el patrimoni arquitectònic.

El meu habitatge necessita una reforma o una rehabilitació a Tortosa?

Si tens dubtes sobre si la teva propietat necessita una reforma o una rehabilitació, contacta amb albert gas arquitectura.


A albert gas arquitectura podrem assessorar-te sobre quin tipus d'obra necessita la teva propietat i el millor procediment per a realitzar-la.

Què ha de contenir un projecte de reforma i rehabilitació a Tortosa?

Un projecte tècnic de reforma i rehabilitació és un document que defineix les característiques i els detalls de les obres que es van a realitzar en un edifici existent. Aquest projecte és elaborat per un professional tècnic, i ha de ser aprovat per l'administració competent.

Un projecte pot comptar amb molts documents i annexos però a nivell general tot projecte s’ha d’estructurar com a mínim de la següent manera: 
    • Memòria: Descriu els objectius de les obres, les característiques de l'edifici existent i les solucions proposades per a les obres.
    • Plànols: Representen gràficament les obres que es van a realitzar.
    • Especificacions tècniques: Detallen els materials i els procediments que es van a utilitzar en les obres.
    • Pressupost: Estima el cost de les obres.
    • L'Estudi de seguretat i salut:  identifica i valora els riscos laborals presents en una obra de construcció.

bottom of page